Skambučių blokavimas ir apribojimas

Paslaugų teikimo sustabdymas, apribojimas, nutraukimas ir blokavimas – SKAMBUČIŲ BLOKAVIMAS

Jūsų raštišku prašymu EUROCOM gali laikinai sustabdyti paslaugų teikimą, Jums sumokant 2,8962 Eur su PVM vienkartinį mokestį už sustabdymo faktą ir 1,4481 Eur su PVM mokestį už kiekvieną sustabdymo laikotarpio mėnesį, iki 6 (šešių) mėnesių išsaugojant telefono numerį. ABONENTAS negali pasinaudoti teise laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu ABONENTAS turi neįvykdytų įsipareigojimų EUROCOM, susijusių su ABONENTUI suteiktomis nuolaidomis (lengvatomis). 

Paslaugų teikimas negali būti sustabdytas ilgiau nei 6 (šešiems) mėnesiams per kiekvienus kalendorinius metus. Laikino paslaugų teikimo sustabdymo laikas neįskaičiuojamas į bendrą naudojimosi EUROCOM paslaugomis laikotarpį. Laikinai sustabdytų paslaugų teikimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Jūsų raštiško prašymo pateikimo dienos. 

Pažeidus su abonentu sudarytoje sutartyje nustatytas sąlygas arba pasibaigus Jums nustatytam paslaugų teikimo kredito limitui, EUROCOM turi teisę apriboti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui ne trumpesniam nei 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui nuo pranešimo apie apribojimą dienos. Apribojus paslaugų teikimą, paslaugų teikimas abonentui atnaujinamas, kai abonentas pašalina sutarties pažeidimus, o paslaugų teikimo kredito limito pasibaigimo atveju – pateikia EUROCOM dokumentus, patvirtinančius visišką atsiskaitymą su EUROCOM ir/ar išankstinį paslaugų apmokėjimą ar prievolių įvykdymo užtikrinimą, jeigu šalys nesusitaria kitaip. 

Apribojus paslaugų teikimą, abonentui yra sudaroma galimybė skambinti nemokamais EUROCOM pagalbos tarnybos bei kitais nemokamais numeriais, pagalbos tarnybų numeriais ir priimti skambučius, jei tai techniškai įmanoma. 

EUROCOM turi teisę apriboti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui nesilaikydama aukščiau nurodytos tvarkos, jei abonento veiksmai sukelia ar riboja kitų abonentų galimybę pasinaudoti EUROCOM teikiamomis paslaugomis. Paslaugų teikimo apribojimas neatleidžia abonento nuo mėnesinio abonentinio ar minimalaus mokesčio už paslaugas mokėjimo. 

Jums praradus galinius įrenginius ir pranešus apie tai EUROCOM, EUROCOM turi blokuoti visų paslaugų, išskyrus įeinančių skambučių paslaugą, teikimą prieš tai identifikavus abonentą. Abonentų identifikavimas atliekamas paprašant fizinio asmens pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitų siuntimo adresą ir mokėjimo planą. Juridinis asmuo identifikuojamas tik tuomet, jei su abonentu sudaromoje sutartyje yra nurodytas įgaliotas asmuo, tuomet paprašoma pranešti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įgalioto asmens vardą, pavardę, įgalioto asmens kodą (jei jis nurodytas), sąskaitų siuntimo adresą ir mokėjimo planą. Jei EUROCOM kyla abejonių dėl abonento arba jo pateiktos informacijos apie save, abonentui gali būti papildomai užduoti klausimai apie papildomai teikiamas mokamas paslaugas.